‫ناظران انتخابات آزاد‬

Persian is the main language of ‫ناظران انتخابات آزاد‬ facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. They attracted 68 members. So it is a Tiny group. 1449477935334270 is the identifier of this group with Facebook. We last updated on 2015-02-11 22:13:04.

این گروه محلی است برای جمع شدن ناظران مستقل انتخابات در کشورهای فارسی زبان تا خاطرات و تجارب خویش را در روزهایی که بر سر صندوق های رای سپری کرده اند با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این گروه همچنین محلی برای انتقال آخرین دانش ها و نوآوری های جهانی در زمینه اجرای انتخابات و روش های تازه برای تضمین انتخاباتی آزاد و سالم در انتخابات های سراسری، محلی و همچنین انتخابات در نهادهای جامعه مدنی است. این گروه به هیچ یک از احزاب و گروه های سیاسی در میان کشورهای فارسی زبان وابستگی ندارد و به کلیه مرام ها و عقاید سیاسی و مذهبی که از دموکراسی و انتخابات آزاد حمایت می کنند، احترام می گذارد.