ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Thai is the main language of ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น facebook group. It is a CLOSED group. There are 1,783 participants in that group. So it is a Medium group. You can find this group by searching 132738736805155 on Google, Bing or Yahoo. We last updated on 2015-02-12 18:15:13.

ชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งขั้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1101/2551 เรื่องการจัดตั้งชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์กลางทางความคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประสานงานระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่นี่จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสานงานกันระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น


นายภาสกร เตือประโคน
กรรมการและเลขานุการชมรมพนักงาน มข.

บันทึกเพิ่มเติม 21 มิถุนายน 2556
ผมเป็นคนจัดตั้งกลุ่มนี้ ด้วยหวังอยากให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพนักงานมหาวิทยาลัย แต่น่าเห็นใจครับ บางท่านใช้เป็นที่สื่อสารเรื่องอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องทางอ้อม เช่น ขายของ เอาข่าวกิจกรรมมาโพสต์ เอาประเด็นที่นอกเหนือเรื่องพนักงานมาเล่า ก็เลยคิดว่า ที่นี่เป็นสังคมวิชาการที่ใช้แลกเปลี่ยนกัน จึงไม่อยากให้มีกติกามาก เพราะถือว่าเราๆท่านๆมีวุฒิภาวะเพียงพอแล้วครับ...การโพสต์ จึงแสดงถึงวุฒิภาวะ บางครั้งจึงจำต้องเลือกเสพแต่สิ่งที่ดี มีประโยชน์ ครับ