អ្នកគាំទ្រកម្ពុជា - ក្លឹបឃ្មុំយក្ស Borussia Dortmund

Khmer is the main language of អ្នកគាំទ្រកម្ពុជា - ក្លឹបឃ្មុំយក្ស Borussia Dortmund facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. អ្នកគាំទ្រកម្ពុជា - ក្លឹបឃ្មុំយក្ស Borussia Dortmund has 401 members. So it is a Small group. 259994634184219 is the identifier of this group with Facebook. Last update is on 2015-01-31 02:33:11.

Group នេះបង្កើតសំរាប់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់ដែលជាអ្នកគាំទ្រពិត ហើយក៏បង្កើតសំរាប់ផ្តល់ព៍តមានការប្រគួតទៅដល់កីឡាករ ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រផងដែរ។
សូមនាំគ្នាគាំទ្រវិស័យកីឡាដើម្បីអោយប្រទេសជាតិមានការរីកចំរើនលើវិស័យកីឡាអោយបានខ្លាំង។ កីឡាបង្កើតមកសំរាប់មិត្តភាព ការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នា។ សូមកុំយកកីឡាមកធ្វើជាសង្គ្រៀម