நான் சாயும் தோளில் மேல் வேறுயாரும் சாய்ந்தாலே தகுமா

நான் சாயும் தோளில் மேல் வேறுயாரும் சாய்ந்தாலே தகுமா is a Tamil group. It is a CLOSED group. They attracted 14,122 members. So people rank it like a Huge group. 624843890967448 is the identifier of this group with Facebook. 2015-02-18 12:12:16 is the closest date we have information about it.

பெண்களிடம் நாம் பேசும் போது நாம் வீட்டு பெண்களிடம் வேறு யாரும் இப்படி பேசினால் சும்மா இருப்போமா என்று யோசித்து விட்டு பேசுவது ஆண்களுக்கு அழகு குரூப் அட்மின்