இளம்புயல்

Tamil is the main language of இளம்புயல் facebook group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. There are 4,767 participants in that group. So people rank it like a Medium group. You can find this group by searching 287797181252003 on Google, Bing or Yahoo. We last updated on 2015-02-21 22:44:09.

சாமான்ய மக்களின் வாழ்வாதார தேவைகளான உணவு, உடை, இருப்பிடம் மற்றும் விவசாயம், காற்று, சுற்றுச்சூழல், இயற்கை வள மேலாண்மை, கனிம வளம், அரசியல், பொழுதுபோக்கு, தகவல் தொழிற்நுட்பம், மருத்துவம், பொறியியல், மேற்படிப்பு தொடர்பான தகவல்கள், ஈழத் தமிழர் பிரச்சனைகளை பற்றி இந்தக் குழுவில் விவாதிக்கலாம்."மக்களுக்குப் பயன்படும் என்றால் எந்த தலைப்பைப் பற்றியும் இந்தக் குழுவில் விவாதம் செய்யலாம்"