ಕರ್ನಾಟಕ ನವೋದಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ (K. N. V. S.)

Kannada is the main language of ಕರ್ನಾಟಕ ನವೋದಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ (K. N. V. S.) facebook group. It is a CLOSED group. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೋದಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ (K. N. V. S.) has 7,291 members. So it is a Large group. 169893683027409 is the identifier of this group with Facebook. 2015-02-09 09:47:16 is the closest date we have information about it.

ಕರ್ನಾಟಕ ನವೋದಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ (K.N.V.S).ಆತ್ಮೀಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನವೋದಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು.ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ನವೋದಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಳ್ಗೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಶ್ರಮಿಸೋಣ.ಬನ್ನಿ,ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನುಕರೆತನ್ನಿ