‫همه بچه کرجا ... Karaj patogh‬

Persian is the main language of ‫همه بچه کرجا ... Karaj patogh‬ facebook group. It is a CLOSED group. There are 18,496 participants in that group. So it is a Huge group. 181827505338759 is the identifier of this group with Facebook. Last update is on 2015-02-21 18:49:11.

قانون اول:
گذاشتنِ عکس و استاتوس هایِ سکسی، سیاسی ممنوع می باشد...

قانون دوم:
گذاشتنِ لینک و تبلیغِ پیج و یا گروه های دیگر ممنوع است...

قانون سوم:
بی احترامی، توهین، فحاشی، تمسخر، شوخی های خارج از عرف ممنوع می باشد...
*با کسانی که نمیشناسید اصلا شوخی نکنید.

قانون چهارم:
از گذاشتن پست +18 جددا خودداری کنید...
در این صورت پاک میشود.

قانون پنجم:
کل کل آزاد است ولی سعی شود منجر به بی احترامی و غیره نشود.

قانون ششم:
از دعوت کردن به میتینگ و تجمع خودداری فرمایید.

قانون هفتم:
از خودتان عکس شخصی نزارید و درخواست اد نکنید.

قانون هشتم:
سعی شود در طول روز بیشتر از پنج پست نگذارید که بتوان پست دیگران را هم دید.

قانون نهم:
از گذاشتن پست یکنواخت و تکراری خودداری کنید...

در صورتی که هر یک از اعضا هر کدوم از قوانینِ گروه رو رعایت نکنند، بدونِ تذکر از گروه اخراج و بن خواهند شد..