วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (วอศ.ภก)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต (วอศ.ภก) is a Thai group. It is a CLOSED group. They attracted 5,923 members. So it is a Large group. You can find this group by searching 140835379306560 on Google, Bing or Yahoo. 2015-02-12 19:03:21 is the closest date we have information about it.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Phuket Vocational College สร้างคนดี สร้างคนเก่ง เร่งพัฒนาสังคม (อย่างแท้จริง)

วิทยาัลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ


ปรัชญาสถานศึกษา
สร้างคนดี สร้างคนเก่ง เร่งพัฒนาสังคม


อัตลักษณ์
บุคคลิกดี มีทักษะ


เอกลักษณ์
การบริการ


ติดต่ิอวิทยาลัยฯ

โทรศัพท์ : 0-7621-4818 , 0-7622-6169
โทรสาร : 0-7621-109
E-mail : dovepvc@hotmial.com
Web site : www.phuketvc.ac.th
ภูเก็ต ซอย สทร.3 ภูเก็ต ถนนภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ชื่อห้อง
เบอร์โทรศัพท์

งานวัดผล

111

งานทะเบียน

112

งานแนะแนว

114

ห้องพยาบาล

113

งานพัสดุ

211

ห้องพักครูวิทยาศาสตร์

221

ห้องพักครูแผนกอาหารและโภชนาการ

311

ห้องพักครูแผนกผ้า

321

งานบริหารงานทั่วไป

414

ผู้อำนวยการ (ผู้อำนวยการ สุนทร พลรงค์)

411

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยาการ (รองผู้อำนวยการ สมพร ทวีกาญจน์)

412

งานการเงิน

413

งานบุคลากร

418

งานวางแผนงานฯ และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

415

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ (รองผู้อำนวยการ กาญจนา ทรงยศ )

512

ห้องศิลปะประดิษฐ์

431

งานความร่วมมือ

137

งานวิจัยฯ

138

ห้องพักครูคอมพิวเตอร์

621

ห้องพักครูเลขานุการ

541

ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง

631

ห้องพักครูแผนกบัญชี

641

งานวิทยบริการและห้องสมุด

651

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา (รองผู้อำนวยการ ระวิ ดาบทอง)

700

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

701

งานประชาสัมพันธ์

702

สำนักงานภารโรง

704

ป้อมยาม

705

ห้องสหการ

709

งานปกครอง งานครูที่ปรึกษา

710

ห้องคอมพิวเตอร์กราฟิก

703

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ (รองผู้อำนวยการ ธีรชัย อินนวล)

416

งานหลักสูตรการเรียนการสอน

512

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

513

ห้องพักครูแผนกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/การโรงแรม

521