ಸಮಾನ (SAMANA)

ಸಮಾನ (SAMANA) is a Kannada group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. There are 1,471 participants in that group. So people rank it like a Medium group. You can find this group by searching 133173073482267 on Google, Bing or Yahoo. We last updated on 2015-02-24 05:03:20.

ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ನಡುವಿನ ವಿಚಾರ ಸೇತುವೆಯಾಗುವ ಹಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನಾಡು, ನುಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಾದಿಸುವ ವೇದಿಕೆ. 'ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತಾನೊಂದೇ ವಲಂ' ಎನ್ನುವ ಪಂಪನುಲಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುವುದೇ 'ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ'ರೆನಿಸಲು ಇರುವ ಕನಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತೆ