"வள்ளுவன்" பிறரை வாழ வைத்துதான் பழக்கம் தவிர வீழ வைத்ததல்ல....

"வள்ளுவன்" பிறரை வாழ வைத்துதான் பழக்கம் தவிர வீழ வைத்ததல்ல.... is a Tamil group. Having alot of group type in Facebook: close, open and secret and it is a CLOSED group. There are 90 participants in that group. So people rank it like a Tiny group. 669915899746858 is the identifier of this group with Facebook. We last updated on 2015-02-06 16:02:06.

வீழ்ச்சி என்பது மீண்டும் எழுவதற்குதான்....